Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng

( Cập nhật lúc: 22/07/2013  )

Ông Hoàng Văn Sơn

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0281.3870.409

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In