Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 của tỉnh chỉ rõ: Phát triển du lịch là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trước mắt cần tập trung cho công tác quy hoạch và đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; khuyến kích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực du lịch nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương...

Xem tiếp

Sign In