Skip Ribbon Commands
Skip to main content


KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ đăng cai tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốclần thứ XI, khu vực I năm 2019

Xem tiếp


KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Xem tiếp


Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019

Xem tiếp


Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Xem tiếp

Sign In