Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 22/5/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình số 08/CTr-SVHTTDL về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020

Xem tiếp


Ngày 15/5/2017, Sở VHTT&DL ban hành Kế hoạch số 105/KH-SVHTTDL về triển khai thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 26/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 10/4/2017, Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 05/4/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 411/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" " Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, lần thứ hai - năm 2018

Xem tiếp

123
Sign In