Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020

( Cập nhật lúc: 22/05/2017  )
Tác giả:  Thanh tra Sở
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 26/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn(15/05/2017)

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn(04/05/2017)

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo(28/04/2017)

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(11/04/2017)

Quyết định phê duyệt Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" " Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, lần thứ hai - năm 2018(11/04/2017)

Điều lệ Giải Việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ XVII, năm 2017(22/02/2017)

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017(20/02/2017)

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2016 và đăng ký chỉ tiêu thực hiện trong năm 2017(18/02/2017)

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2017(11/01/2017)

V/v ban hành Quy định về trình tự, tiến độ và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao của Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn (02/12/2016)

Sign In