Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư; khuyến khich phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kính đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến cho dự thảo. Trân trọng!

Xem tiếp


Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3889/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7799:2009 về Nhà nghỉ du lịch và TCVN 7800:2009 về Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ban hành Quyết định số 3990/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7799:2017 về Nhà nghỉ du lịch và TCVN 7800:2017 về Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Xem tiếp

12345
Sign In