Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 10/01/2018  )
Tác giả:  Phòng Quản lý Văn hóa
Nguồn: 
Sign In