Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Bắc Kạn - Họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"

( Cập nhật lúc: 20/10/2020  )

     Ngày 13/10/2020, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm định, xét chọn hồ sơ các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ Ba, năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ. Dự và chủ trì có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng xét tặng cùng các thành viên trong Hội đồng.


Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh phát biểu tại cuộc họp xét tặng

     Tại cuộc họp của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ Ba, năm 2021 có 10 hồ sơ của các cá nhân đề nghị được phong tặng danh hiệu.Sau khi nghe báo cáo hồ sơ đề nghị xét tặng của từng cá nhân, đồng thời qua thảo luận, phân tích và đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Hội đồng xét tặng đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn được 04 hồ sơ đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xem xét. Cụ thể:

     Danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”: ông Nguyễn Đăng Lưu, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

     Danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” gồm các ông: Nông Văn Hồ, xã Xuân Dương, huyện Na Rì; Nguyễn Đình Kim, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông; Ma Văn Vịnh, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

     Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ của các cá nhân, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo đúng quy định, đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước./.

Tác giả:  Hoàng Hiền
Nguồn: 
Sign In