Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành, biểu diễn một số loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian dân tộc Bắc Kạn phục vụ phát triển du lịch

( Cập nhật lúc: 10/07/2020  )

     Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc bảo tồn di sản văn hóa từ đó tạo ra các sản phẩm du lịch để phục du khách. Trong 2 ngày 08-09/7/2020, tại Homestay Quỳnh Mai thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu (Ba Bể). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành, biểu diễn một số loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian dân tộc Bắc Kạn.

     Tham gia lớp tập huấn người dân các thôn Bó Lù, Cốc Tộc, Pác Ngòi xã Nam Mẫu, thôn Nà Niểm xã Khang Ninh được truyền dạy một số phương pháp, kỹ năng phục vụ du khách; truyền dạy kỹ thuật cơ bản các điệu múa dân gian của dân tộc Tày, Dao, Mông. Đặc biệt các đội văn nghệ dân gian còn được truyền dạy và dàn dựng một số tác phẩm múa quạt, múa đàn tính để tạo ra một chương trình nghệ thuật dân gian mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa vùng hồ Ba Bể biểu diễn phục vụ khách du lịch.

     Một số hình ảnh lớp tập huấn:

 

 

 

 

 

Tác giả:  Nguyễn Hướng
Nguồn: 
Sign In