Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

( Cập nhật lúc: 01/02/2022  )

 

1. Ông Hà Văn Trường

    Ngày sinh: 21/10/1969

    Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, Cử nhân Học viện Hành chính

    Trình độ LLCT: Cao cấp

    Chức vụ: Giám đốc

    Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, kế hoạch tài chính

    Điện thoại: 02093 878 369

2. Ông Nguyễn Văn Chương

    Ngày sinh: 16/6/1966

    Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục thể thao

    Trình độ LLCT: Cao cấp

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    Phụ trách văn phòng, công tác du lịch

    Điện thoại: 02093 872 655

3. Bà Hoàng Thị Tho

    Ngày sinh: 23/7/1978

    Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Văn hóa

    Trình độ LLCT: Cao cấp

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    Phụ trách công tác văn hóa.

    Điện thoại: 02093 879 082

 

4. Ông Nguyễn Chu Thu

    Ngày sinh: 03/10/1975

    Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, đại học thể dục thể thao

    Trình độ LLCT: Cao cấp

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    Phụ trách công tác thể dục thể thao

    Điện thoại: 02093 878 986

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In