Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

( Cập nhật lúc: 23/07/2013  )

 

1. Ông Hà Văn Trường

    Ngày sinh: 21/10/1969

    Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, Cử nhân Học viện Hành chính

    Trình độ LLCT: Cao cấp

    Chức vụ: Giám đốc

    Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, kế hoạch tài chính, du lịch

    Điện thoại: 02093 878 369

2. Ông Nguyễn Văn Chương

    Ngày sinh: 16/6/1966

    Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục thể thao

    Trình độ LLCT: Cao cấp

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    Phụ trách văn phòng, công tác thể dục thể thao

    Điện thoại: 02093 872 655

3. Bà Hoàng Thị Tho

    Ngày sinh: 23/7/1978

    Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Văn hóa

    Trình độ LLCT: Cao cấp

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    Phụ trách công tác văn hóa.

    Điện thoại: 02093 879 082

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In