Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức - Thư viện tỉnh

( Cập nhật lúc: 22/07/2013  )

 

Thư viện tỉnh Bắc Kạn

* Vị trí chức năng

Thư viện tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 23/9/2003. Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa-Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thư viện tỉnh Bắc Kạn có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

 

* Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; Trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện.

Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện cho người đọc cao tuổi, tàn tật.

3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa của địa phương và đối tượng phục của thư viện.

Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương.

Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển giao, các bản sao khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên, các trường đại học, các lớp chính trị, học viện chính trị mở tại địa phương.

Tăng cường nguồn lực thông tin qua việc mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư viện trong nước bằng hình thức trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính.

Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân.

5. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.

6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện địa phương; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống thư viện công cộng.

7. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác ở địa phương.

8. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Quản lý tổ chức cán bộ và tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

 

* Cơ cấu tổ chức

Ông Hoàng Văn Sơn

Chức vụ: Giám đốc

Mai Thị Nga

Phó Giám đốc: Phó Giám đốcTác giả: 
Nguồn: 
Sign In