Skip Ribbon Commands
Skip to main content
CỔNG TTĐT TỈNH BẮC KẠN - SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Chương - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: Số 49, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Điện thoại: 0209.3872.652
Email: sovhttdl@backan.gov.vn   Fax: 0209.3871.734

Sign In