Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bạch Thông với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

( Cập nhật lúc: 19/04/2013  )
Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở Bạch Thông đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII nhiệm kỳ 2010 – 2015, trong năm qua Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã có sự tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng phong trào từ huyện đến cơ sở. Nội dung, biện pháp thực hiện ngày càng thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển sâu rộng có tính chất toàn diện, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Bạch Thông đây mạnh Phong trào

Nông dân xã Quang Thuận (Bạch Thông) tích cực tham gia làm đường giao thông liên thôn.


Cùng với đó, Ban chỉ đạo các cấp đã coi trọng việc nâng cao chất lượng phong trào với những nội dung, tiêu chí cụ thể, nhất là trong việc xây dựng các danh hiệu văn hóa, lồng ghép chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động theo tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể của mỗi ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, quan tâm đến cơ sở và địa bàn dân cư, coi trọng việc nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức trong việc đăng ký xây dựng, kiểm tra đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa.


Đồng chí Lộc Văn Kiện- Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện Bạch Thông cho biết: Để thực hiện có hiệu quả phong trào, tránh tình trạng đăng ký các danh hiệu mang tính hình thức, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã thành tập các tổ giám sát, kiểm tra, phân công, phân nhiệm từng thành viên phối hợp với Ban chỉ đạo cấp xã giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí công nhận các danh hiệu văn hoá.


Cụ thể danh hiệu gia đình văn hoá quy định mỗi hội phải thực hiện đầy đủ 3 nội dung: Gia đình không có người vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự hoặc bị xử lý hành chính về an ninh trật tự và an toàn giao thông; không mắc tệ nạn xã hội; vợ chồng thực hiện sinh con đúng quy định. Với danh hiệu công nhận thôn, bản văn hoá có 90% hộ gia đình trở lên được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; không có người vi phạm đến mức phải xử lý hình sự.


Trong năm 2012 toàn huyện có 7.125 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá", chiếm 90,3% tổng số hộ; 68,8% thôn bản được công nhận danh hiệu văn hóa. Việc xây dựng thôn bản, tổ phố văn hoá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào được các cấp, các ngành qua tâm chỉ đạo thực hiện.


Tuy  nhiên, ngoài những kết quả đạt được, qua công tác kiểm tra giám sát thực hiện của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện cho thấy còn bộc lộ những hạn chế như một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến phong trào, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện ở cơ sở chưa mạnh, chưa rộng khắp dẫn đến chất lượng hiệu quả phong trào chưa cao. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng và triển khai các nhiệm vụ xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.


Vì thế, để đạt mục tiêu phấn đấu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2012 – 2015, định hướng 2020 với các chỉ tiêu cụ thể: Vận động, thu hút 30% người dân tham gia vào các hoạt động văn hoá thể thao cơ sở; 70% xã, thị trấn có nhà văn hoá; 30% có nhà văn hoá thể thao; 80% gia đình được công nhận và giữ danh hiệu gia đình văn hoá; 70% thôn bản tổ phố và tương đương được công nhận và giữ vững thôn bản văn hoá; 90 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 20% xã, thị trấn đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới và văn minh đô thị... đòi hỏi các cấp, ngành chức năng của huyện cần tích cực vào cuộc trong việc triển khai thực hiện phong trào này. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động để người dân chủ động tham gia một các có hiệu quả./.

Tác giả: 
Nguồn:  Theo baobackan.org.vn
Sign In