Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2013 - 2015

( Cập nhật lúc: 19/07/2013  )
Ngày 10/6/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 187/KH-BCĐ về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013 - 2015. Nội dung hoạt động của từng năm kế hoạch cụ thể như sau:

Năm 2013

- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia về tiêu chuẩn, thang chấm điểm danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong trong tỉnh kiện toàn, hợp nhất Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp; thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo các cấp, ổn định bộ máy và hoàn thiện các văn bản quản lý về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh làm phim phóng sự nêu gương các gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc.

- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho cơ sở.

- Tham mưu hướng dẫn khung ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện; trong đó bổ sung Ban Tuyên giáo làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Quy chế này quy định cụ thể nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã.

- In biểu chấm điểm gia đình văn hóa phát cho các hộ gia đình tự chấm.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư.

- Tham gia Hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc lần thứ II.

- Sơ kết 02 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Năm 2014

- Chỉ đạo điểm nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại một (01) xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (khi có hướng dẫn của Trung ương).

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chuẩn bị nội dung các cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo (06 tháng đầu năm, 06 tháng cuối năm).

- Xây dựng Đề án “Khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã ở miền núi” (khi có hướng dẫn của Trung ương).

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, in cuốn “Sổ vàng” ghi tên các hộ đạt Gia đình văn hóa hàng năm cấp cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Năm 2015

- Chỉ đạo các huyện, thị xã tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2015), tiến tới tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm (2000 - 2015) thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” toàn tỉnh (khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương).

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chuẩn bị nội dung các cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo (06 tháng đầu năm, 06 tháng cuối năm).

- Chỉ đạo tổng kết 15 năm các chương trình phối hợp, kế hoạch phối hợp liên ngành lồng ghép thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh (khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương).

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu ở khu dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới; gắn việc tổng kết 15 năm Phong trào với 20 năm thực hiện Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổng kết “Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương).

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

- Sơ kết 02 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2014 - 2015).

Tại Kế hoạch cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của tỉnh, trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chủ trì tham mưu công tác quản lý nhà nước, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai sâu rộng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể./.

Tác giả:  Bích Huệ (Văn phòng UBND tỉnh)
Nguồn: 
Sign In