Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

( Cập nhật lúc: 12/09/2016  )
Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ngày 09/9, Tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

 

 

Sau 15 năm triển khai, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đặc biệt là từ khi tái thành lập tỉnh (1997) đến nay Phong trào đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn không ngừng được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, xây dựng, các hoạt động văn hóa - xã hội được diễn ra thường xuyên, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được phát huy và thực hiện có hiệu quả, diện mạo của tỉnh ngày càng được thay đổi và phát triển trong công cuộc đổi mới chung của đất nước. Tính đến nay, các danh hiệu văn hóa trong Phong trào đã tăng qua các năm, cụ thể: Năm 2015: Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 61.636/76.368 gia đình = 80,7%; tỷ lệ thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa đạt 808/1.420 thôn, làng, bản, tổ dân phố = 56,9%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 807/959 đơn vị = 84,2%; tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 01/12 phường, thị trấn đạt 8,3%.

Tại báo cáo đã đánh giá Phong trào xây dựng "Người tốt, việc tốt" đã trở thành mục tiêu quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong mỗi gia đình, dòng họ, trong mỗi thôn, bản và đã được nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Phong trào thi đua được phát động thường xuyên, đều khắp trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong các tầng lớp nhân dân và các thành phần kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và lực lượng vũ trang, tạo sự chuyển biến tích cực ở mọi cấp, mọi ngành, mọi đoàn thể, mọi cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao đời sống kinh tế, tạo môi trường văn hóa, xã hội phát triển lành mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Các nội dung, tiêu chí của Phong trào đã được Ban Chỉ đạo các cấp triển khai, quán triệt đến từng gia đình, địa bàn dân cư. Nhiều địa phương lấy danh hiệu gia đình văn hóa làm thước đo để bình xét các danh hiệu thi đua khác. Nhiều hộ gia đình đã ý thức được trách nhiệm trong việc tham gia và thực hiện Phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Các thành viên trong gia đình thường xuyên phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí về gia đình văn hóa, không ngừng phấn đấu để tự hoàn thiện bản thân mình, xứng đáng với danh hiệu “Gia đình văn hóa”.  Công tác bình xét, công nhận và khen thưởng Gia đình văn hóa đã tạo nên khí thế thi đua trong cộng đồng dân cư. Đầu năm, Ban Chỉ đạo các cấp căn cứ hướng dẫn của cấp trên tổ chức đăng ký, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa. Ở thôn, bản, tổ dân phố, Ban Vận động đều tổ chức họp công bố và ghi vào Sổ vàng các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và công bố tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11) hàng năm. Kết quả trong 15 năm thực hiện Phong trào, đã có 619.006 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tỷ lệ gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước (năm 2000, đạt 31%; năm 2005 đạt 60,03%; năm 2010 đạt 65,1%; năm 2015 đạt 80,7%).

Phong trào xây dựng Khu dân cư văn hóa được triển khai, thực hiện tương đối đồng bộ, sâu rộng và từng bước đi vào nề nếp. Phong trào đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững và ổn định tình hình kinh tế chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Phong trào đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần tinh thần tương thân, tương ái, động viên nhau thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện tốt hương ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển, từng bước đã bài trừ được các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tự giác đóng góp tiền của, sức lao động để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đường giao thông liên thôn, liên xã, các công trình phúc lợi. Cùng với đó, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tín ngưỡng được quan tâm. Các lễ hội truyền thống, các làn điệu dân ca được lưu giữ, bảo tồn và ngày càng phát huy giá trị, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Kết quả qua 15 năm thực hiện Phong trào, đã có 3.687 lượt khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, tỷ lệ đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm sau cao hơn năm trước (năm 2000 đạt 2,61%; năm 2005 đạt 7,86%; năm 2010 đạt 10,21%; năm 2015 đạt 56,9%).

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 1995. Cuộc vận động có nội dung toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, có quy mô rộng lớn nhằm cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa bàn khu dân cư và đã mang lại hiệu quả thiết thực về nhiều mặt, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên sự đồng thuận của toàn xã hội. Qua tham gia thực hiện Cuộc vận động này, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quay vòng đất thâm canh các loại cây, con giống có năng suất cao, phát triển nhân rộng các mô hình kinh doanh, sản xuất. Điển hình là các mô hình cánh đồng 80 triệu, 100 triệu đồng/ha; mô hình trồng cây cam quýt mỗi năm thu nhập 300 - 400 triệu đồng/hộ (xã Dương Phong, Quang Thuận, huyện Bạch Thông); mô hình trồng dong giềng; mô hình phát triển cây mía, cây chuối tây, gừng, trúc và cây lâm nghiệp ở các xã Cao Kỳ, Nông Hạ, Tân Sơn (Chợ Mới)... Qua đó, các sản phẩm miến dong Bắc Kạn, gạo bao thai (Chợ Đồn), Khẩu Nua Lếch (Ngân Sơn) được cấp nhãn hiệu tập thể; sản phẩm quýt Quang Thuận, hồng không hạt được cấp chỉ dẫn địa lý; nhiều khu dân cư đã xóa được đói, giảm được nghèo.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Trong giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh phấn đấu thực hiện chỉ tiêu mới đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI là: 85% gia đình đạt và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hoá”; 72 % làng, thôn, bản, tổ dân phố đạt và giữ vững danh hiệu “Làng văn hoá” (khu dân cư văn hóa); 92 % cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt và giữ vững danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”; 20% xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Để đạt được kết quả đó trong thời gian tới cần tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của toàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhân rộng các điển hình tiên tiến để xây dựng Gia đình văn hoá; làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hoá; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” sẽ thu được kết quả tốt góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI.

 Đồng chí PCT UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tặng Bằng khen cho khu dân cư văn hóa

 

 Đồng chí Hà Văn Trường - Giám đốc Sở VHTT&DL tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân


Tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 07 gia đình, 05 khu dân cư văn hóa; Ban Chỉ đạo Phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã trao tặng Giấy khen của Ban Chỉ đạo tỉnh cho 08 hộ gia đình, 06 khu dân cư văn hóa, 07 đơn vị, và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào giai đoạn 2000-2015./.


Tác giả:  Kim Dung
Nguồn: 
Sign In