Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra hoạt động Văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

( Cập nhật lúc: 23/12/2020  )

     Trong tháng 12/2020, Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã thành lập 07 đoàn công tác tổ chức kiểm tra hoạt động Văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại 07 xã của 07 huyện gồm: xã Yên Cư, huyện Chợ Mới; xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn; xã Vi Hương, huyện Bạch Thông; xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể; xã Liêm Thủy, huyện Na Rì; xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn và xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại xã Liêm Thủy, huyện Na Rì

     Đoàn công tác đã kiểm tra và thăm nắm các nội dung: Việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng quy ước, hương ước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; việc thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; việc đầu tư, quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở và công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

     Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương, đoàn công tác nhận thấy, các đơn vị, địa phương đã kịp thời triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện hương ước, quy ước đến cơ sở; công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được quan tâm, triển khai thực hiện; hệ thống các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại các địa phương đang dần đi vào nề nếp.

     Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tại các địa phương đang tồn tại những khó khăn, vướng mắc cụ thể như: Nguồn lực đầu tư cho hoạt động văn hóa chưa tương xứng với nhiệm vụ đặt ra; việc triển khai xét tặng các danh hiệu văn hóa còn có những khó khăn, vướng mắc như: Kinh phí khen thưởng không đảm bảo theo quy định, quy định về sinh con thứ ba, thang điểm áp dụng còn thấp…; hệ thống thiết chế văn hóa tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ, đạt chuẩn; thiếu kinh phí để duy trì triển khai các mô hình, các câu lạc bộ văn hóa, thể thao tại cơ sở; công tác di sản chưa được đầu tư, bảo tồn, phát huy kịp thời.

     Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các địa phương, Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến và có đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện./.

Tác giả:  Kim Chinh
Nguồn: 
Sign In