Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Để phù hợp với một số quy định mới của pháp luật, nhu cầu thực tế cấp thiết về tuyên truyền và quảng cáo cũng như yêu cầu phát triển và quản lý trong hoạt động tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý cho điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Xem tiếp


KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ đăng cai tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốclần thứ XI, khu vực I năm 2019

Xem tiếp


KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Xem tiếp


Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019

Xem tiếp


Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Xem tiếp

Sign In