Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 15 tháng 02 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-SVHTTDL tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn và ngày 18 tháng 02 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ số 05/ĐL-SVHTTDL về cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022 như sau:

Xem tiếp


Ngày 11/01/2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông báo số 06/TB-SVHTTDL về việc lịch tiếp công dân năm 2022

Xem tiếp


Ngày 09/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định về việc phê duyệt và công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021

Xem tiếp


Ngày 06/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại huyện Bạch Thông năm 2021

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In