Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tổ giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

( Cập nhật lúc: 30/05/2019  )
Tác giả:  Thanh tra Sở
Nguồn: 
Sign In