Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

( Cập nhật lúc: 20/10/2021  )

Ngày 18/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

HD tạm thời.pdf

Tác giả:  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguồn: 
Sign In