Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/12/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng

( Cập nhật lúc: 07/01/2021  )
Tác giả:  Thanh tra Sở
Nguồn: 
Sign In