Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022

( Cập nhật lúc: 14/02/2022  )
Tác giả:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguồn: 

Tin bài mới:


Lịch tiếp công dân năm 2022(12/01/2022)

Quyết định về việc phê duyệt và công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021(10/12/2021)

Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch(20/10/2021)

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(29/09/2021)

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại huyện Bạch Thông năm 2021(21/07/2021)

Xin ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh(21/07/2021)

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW (05/07/2021)

Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10 năm 2021(28/06/2021)

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021(11/06/2021)

Thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021(26/03/2021)

Sign In