Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Thay đổi thời gian dự thi tại Kế hoạch và Điều lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 22/03/2022  )

         Ngày 15 tháng 02 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-SVHTTDL tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn và ngày 18 tháng 02 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ số 05/ĐL-SVHTTDL về cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022 như sau:

        1. Kế hoạch số 15/KH-SVHTTDL ngày 15 tháng 2 năm 2022, tại phần II nội dung, mục 4 thời gian tổ chức:

        - Nhận bài dự thi: Từ tháng 4 đến tháng 8/2022.

        - Chấm vòng sơ khảo và triển lãm - trưng bày tác phẩm để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân: Tháng 9, 10/2022.

        - Chấm vòng chung khảo và tổ chức tổng kết trao giải thưởng và công bố sản phẩm: Tháng 11/2022.

        2. Điều lệ số 05/ĐL-SVHTTDL ngày 18 tháng 2 năm 2022, tại phần II: Thời gian, đối tượng, số lượng hồ sơ và địa điểm nhận sản phẩm dự thi, mục 1: thời gian dự thi:

        - Thời gian nhận sản phẩm dự thi: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày hết ngày 31 tháng 8 năm 2022.

        - Thời gian chấm sơ khảo và triển lãm- trưng bày tác phẩm lấy ý kiến đóng góp của cán bộ và Nhân dân: Tháng 9, 10 năm 2022.

        - Thời gian chấm chung khảo: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 đến ngày 15 tháng 11 năm 2022.

        - Thời gian trao giải: Dự kiến cuối tháng 11 năm 2022.

        Nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn điều chỉnh lại thời gian dự thi tại Kế hoạch và Điều lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022 như sau:

        1. Kế hoạch số 15/KH-SVHTTDL ngày 15 tháng 2 năm 2022, tại phần II nội dung, mục 4 thời gian tổ chức:

        - Nhận bài dự thi: Từ tháng 4 đến tháng 7/2022.

        - Chấm vòng sơ khảo và triển lãm - trưng bày tác phẩm để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân: Tháng 8/2022.

        - Chấm vòng chung khảo và tổ chức tổng kết trao giải thưởng và công bố sản phẩm: Tháng 9/2022.

        2. Điều lệ số 05/ĐL-SVHTTDL ngày 18 tháng 2 năm 2022, tại phần II: Thời gian, đối tượng, số lượng hồ sơ và địa điểm nhận sản phẩm dự thi, mục 1: thời gian dự thi:

       - Thời gian nhận sản phẩm dự thi: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày hết ngày 31 tháng 7 năm 2022.

       - Thời gian chấm sơ khảo và triển lãm- trưng bày tác phẩm lấy ý kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân: Tháng 8 năm 2022.

       - Thời gian chấm chung khảo và trao giải: Tháng 9 năm 2022.

       Lý do: Lễ trao giải cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn sẽ được tổ chức gắn với hoạt động “Tuần du lịch Ba Bể” dự kiến tổ chức trong tháng 9/2022.

       Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Kế hoạch số 15/KH-SVHTTDL ngày 15 tháng 2 năm 2022 và Điều lệ số 05/ĐL-SVHTTDL ngày 18 tháng 2 năm 2022.

       Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn thông báo cho các cơ quan, đơn vị được biết và đăng tải thông tin về điều chỉnh thời gian dự thi tại Kế hoạch và Điều lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022 trên Website của cơ quan, đơn vị để các tổ chức, cá nhân hưởng ứng tham gia.

        Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện giúp đỡ của quý cơ quan, đơn vị./.

Chi tiêt văn bản:

THAY DOI THOI GIAN CUOC THI.pdf

Tác giả:  Phòng Quản lý Du lịch và Di sản
Nguồn: 

Tin bài mới:


Điều lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022(18/02/2022)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022(16/02/2022)

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022(14/02/2022)

Lịch tiếp công dân năm 2022(12/01/2022)

Quyết định về việc phê duyệt và công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021(10/12/2021)

Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch(20/10/2021)

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(29/09/2021)

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại huyện Bạch Thông năm 2021(21/07/2021)

Xin ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh(21/07/2021)

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW (05/07/2021)

Sign In