Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 141/SY-SVHTTDL ngày 07/3/2016 về việc sao y Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia

Xem tiếp


Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉn Bắc Kạn

Xem tiếp

Sign In