Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 18/12/2015  )
Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu VB sao: 911/SY-SVHTTDL

Thời gian sao: 17/12/2015
 
Nơi nhận: Ban Giám đốc; Phòng DSVH; KHTC; Bảo tàng tỉnh; Phòng VHTT các huyện, thành phố

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In