Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 18/12/2015  )
Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉn Bắc Kạn

Số hiệu VB sao: 912/SY-SVHTTDL

Thời gian sao: 17/12/2015
 
Nơi nhận: BGĐ; Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp;

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In