Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 41/QĐ-HĐKHCN ngày 05/3/2015 của Hội đồng Khoa học công nghệ

( Cập nhật lúc: 26/03/2015  )

 

Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, công nhận các đề tài, sáng kiến trong công tác của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

 

   
   

Số hiệu VB sao: 127/SY-SVHTTDL

Thời gian sao: 05/3/2015
 
Nơi nhận: Ban Giám đốc; các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp; VT, TCCB.


QD 41-HDKHCN.pdf

Tác giả:  VP
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In