Thứ Bảy, 02/03/2024

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Sở. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.


Tên văn bảnDự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND trên cổng thông tin điện tử tỉnh
Nội dung

     Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; văn bản số 8152/UBND-TH ngày 02/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Thông báo số 35/TB-HĐND và 36/TB-HĐND ngày 01/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; Báo cáo số 175/BC-HĐND ngày 30/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi, tổ chức các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng hoàn thiện dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi tổ chức các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng và tham gia các cuộc thi, liên hoan cấp huyện, cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.

     Để nội dung thực hiện đảm bảo phù hợp, nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân góp ý kiến cho dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi tổ chức các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng và tham gia các cuộc thi, liên hoan cấp huyện, cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.

    Thời gian đăng tài: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

    Địa chỉ email nhận ý kiến góp ý: nthang.svh@backan.gov.vn

    File đính kèm: 

        - Báo cáo đánh giá thực trạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh.

        - Nghị quyết quy định mức chi tổ chức các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng và tham gia các cuộc thi, liên hoan cấp huyện, cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến30/12/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến30/01/2023
Chi tiết văn bản
Ghi chú

Thông báo: Đã hết hạn đóng góp ý kiến dự thảo văn bản.