Thực hiện bàn giao tủ sách cộng đồng cho các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là nhiệm vụ tiếp theo sau khi tiến hành khảo sát thực tế 25 điểm được lựa chọn xây dựng tủ sách của Thư viện tỉnh Bắc Kạn thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
Ngày đăng: 22/11/2023/ Lượt xem: 31
Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-SVHTTDL ngày 24/3/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Kế hoạch số 199/KH-TV ngày 02/10/2023 của Thư viện tỉnh Bắc Kạn về hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, thời gian tổ chức khảo sát thực hiện từ ngày 11/10/2023 đến ngày 02/11/2023
Ngày đăng: 24/10/2023/ Lượt xem: 109