Thứ Tư, 17/04/2024
Ngày 13/6/2014, Sở VHTTDL ban hành Kế hoạch số 122/KH-SVHTTDL về tổ chức Hội nghị tuyên truyền Tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2014. Nhằm tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo tính kế thừa những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phát huy vai trò của nữ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, nêu cao vai trò người phụ nữ trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình, giữ gìn văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế xã hội.
Ngày đăng: 20/06/2014/ Lượt xem: 143