Thứ Bảy, 20/04/2024
Ngày đăng: 09/06/2023

Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 đến 31/3/2023

Chi tiết xem tại file đính kèm