Thứ Bảy, 02/03/2024
Ngày đăng: 12/09/2023

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.p

Chi tiết xem tại file đính kèm