Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 12/02/2019 / Lượt xem: 168

Kiểm tra hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc thực hiện hương ước, quy ước và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

          Từ ngày 30/10 đến ngày 07/11/2019, 05 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã tổ chức kiểm tra hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc thực hiện hương ước, quy ước và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại 05 xã của 05 huyện gồm: xã Văn Học, huyện Na Rì; xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn; xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm; xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn; xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể.

 

Đoàn Kiểm tra làm việc tại xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn

 

          Qua kiểm tra, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hương ước, quy ước và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có những kết quả đáng ghi nhận, biểu dương.

          Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, cấp xã đã kịp thời triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện Hương ước, quy ước đến cơ sở, các địa phương đều xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có thay đổi về nhân sự, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể cho các thành viên. Các địa phương đều quán triệt thực hiện việc đăng ký, bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ và thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; việc xét tặng các danh hiệu văn hóa cơ bản được các địa phương thực hiện, kết quả bình xét xong trước ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội cơ bản đúng quy định, nhìn chung các đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, không có các thủ tục rườm rà, tốn kém, không thách cưới nặng nề, không có các nghi lễ phức tạp, tốn nhiều chi phí; các đám tang đều được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương và gia đình, hàng xóm láng giềng, cộng đồng dân cư quan tâm tổ chức chu đáo, có Ban Lễ tang giúp các gia đình lo việc tổ chức tang lễ khi có người thân qua đời, phát huy được truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Có những địa phương việc chôn cất được thực hiện trong vòng 24 giờ, được nhân dân đồng tình ủng hộ (xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn).

          Trong năm 2019, các địa phương tiếp tục chỉ đạo cơ sở tiến hành rà soát, bổ sung, sửa đổi các bản hương ước, quy ước theo quy định. Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, tổ phố đã đem lại những kết quả thiết thực đối với công tác quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư, góp phần đưa pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; giữ gìn, phát huy truyền thống tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư ở cơ sở, bài trừ các hủ tục lạc hậu, hình thành giá trị chuẩn mực xã hội phù hợp với truyền thống, bản sắc của địa phương.

          Ban Chỉ đạo công tác gia đình các địa phương đã triển khai đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác gia đình đến cơ sở, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có thay đổi về nhân sự, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể cho các thành viên. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan lồng ghép, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình...; Công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ VHTTDL được các huyện và các xã thực hiện đúng quy định.

          Với những kết quả trên, các đoàn công tác đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, cơ sở. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tại các địa phương cũng đang tồn tại những khó khăn, vướng mắc cụ thể như: Năm 2019 là năm đầu tiên triển khai thực hiện theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP cho nên các địa phương chưa chủ động bố trí được nguồn kinh phí khen thưởng danh hiệu và Giấy khen Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đồng thời Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ban hành năm 2017 nên hiện nay khi áp dụng thực hiện một số nội dung chưa phù hợp với Nghị định số 122/2018/NĐ-CP; một số địa phương còn tình trạng dựng rạp lấn chiếm lòng, lề đường để tổ chức lễ cưới, đám tang ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vẫn còn tình trạng uống rượu say, hút thuốc trong đám tang, bày thuốc lá trong đám cưới, đám ma còn để quá 48 giờ mà chưa chôn cất, ở một số địa phương tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra, nguyên nhân chính của các vụ bạo lực là do say rượu, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến bạo lực. Hiện nay các địa phương không bố trí được nguồn kinh phí phát triển các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đã được xây dựng do vậy chưa lan tỏa mô hình rộng rãi tại các địa phương.

          Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các địa phương, Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến và có đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Nguồn tin: Kim Chinh

Bài viết cùng chuyên mục