Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 07/09/2023 / Lượt xem: 76

Tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật

Tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật:

(1) Luật Thanh tra số 11/2022/QH15.

(2) Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

Nguồn tin: Nguồn: https://thuvienphapluat.vn