Thứ Bảy, 20/04/2024
Ngày đăng: 31/03/2017 / Lượt xem: 179

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          Tiếp nối Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  của Bộ Chính trị, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai việc học tập Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chuyên đề được thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời triển khai học tập chuyên đề hàng năm.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt đồng thời các nội dung chính của chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

          Việc tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Sở, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong ngành VHTTDL, trước hết là người đứng đầu và tiếp đến là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. Đồng thời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nguồn tin: Hoàng Hiền